Chat with us, powered by LiveChat تأييدیه مدارک دانشگاهی
  

تأييدیه مدارک دانشگاهی

 

تمامی کشورهای عضو پیمان لاحه جهت استعلام از صحت آدرس و ثبت مجامع دولتی و خصوصی مانند دانشگاهها و یا شناسنامه  در ایالات متحده میتوانند از طریق آپوستیل از وجود آدرس فیزیکی معتبر و اطمینان از صحت مدارک تحصیلی و یا ثبتی اقدام نمایند.

شرکت آفرند با ارائه آپوستیل به همراه مدارک دانشگاهی این اطمینان خاطر را برای شما عزیزان حاصل مینماید.