شرط معتبر شدن مدارک دانشگاههای خارجی ونحوه ارزیابی مدارک در سال 1393 اعلام شد
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

اخبار سایت آفرند

در اردیبهشت ماه 1393 مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان گفت: براساس آیین نامه جدید مدارک نیمه حضوری دانش آموختگان خارج از کشور به شرطی ارزیابی می شود که از دانشگاه های گروه ممتاز و خوب اخذ شده باشد.
محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه ارزیابی مدارک دانش آموختگان نیمه حضوری گفت: براساس آیین نامه جدید مدارک نیمه حضوری و غیر حضوری دانش آموختگان خارج از کشور به شرطی ارزیابی می شود که از دانشگاه های گروه ممتاز و خوب باشد.
وی به نحوه ارزیابی این مدارک اشاره کرد و ادامه داد: ارزیابی این مدارک نیز طبق آیین نامه جدید مطابق و هم سطح دانشگاه های گروه متوسط و ضعیف صورت خواهد گرفت.
مدیرکل اداره دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: روند ارزیابی مدارک نیمه حضوری و مجازی از دانشگاه های گروه متوسط و ضعیف نیز طبق آیین نامه خواهد بود. دانشجویی اگر از دانشگاه های گروه متوسط و ضعیف مدرک مجازی یا نیمه حضوری دریافت کرده باشد از نظر اداره کل دانش آموختگان غیر معتبر بوده و این مدارک اعتبارعلمی ندارد.
وی در خصوص تعداد مدارک دانش آموختگان مجازی و نیمه حضوری نیز گفت: تعداد مدارکی که دراین زمینه ارایه شده بسیار کم بوده چرا که اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان اطلاع رسانی خوبی در این زمینه داشته است .
مجلس آرا تاکید کرد: مدارک نیمه حضوری اعتبار علمی ندارد و به شرطی ارزیابی می شود که از دانشگاه های گروه خوب و ممتاز اخذ شده باشد و ارزیابی این مدارک نیز براساس دانشگاه های گروه متوسط و ضعیف صورت می گیرد.

منبع خبر


بازگشت