ارزشیابی مدارک دانشجویان مطابق آئین نامه جدید از شهريورماه 1392
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

اخبار سایت آفرند

خلاصه خبر :
دكترمحمدحسین مجلس آرا معاون پشتيباني ومديريت منابع وسرپرست اموردانش آموختگان سازمان اموردانشجويان گفت: مدرک دانشجویان ايراني كه در دانشگاه هاي خارجي تحصيل مي كنند ، از سپتامبر 2013 (شهریور ماه) براساس آئین نامه جدید ارزشیابی می شود كه البته اين آئين نامه دانشجویان شاغل به تحصيل قبل ازاین تاریخ را شامل نمي شود .

متن :
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكترمجلس آرا گفت: آئین نامه جدید ارزشیابی دانشگاه های جهان آماده شده و از سپتامبر 2013(شهریور ماه) عملیاتی می شود .
وی درخصوص ارزشیابی مدارک دانشجویانی که از قبل دردانشگاه های خارجی مشغول تحصیل هستند گفت: مدرک اين دانشجويان طبق روال قبلی ارزیابی می شود اما دانشجویانی که از سپتامبر 2013 تحصیل خود دردانشگاه های خارجی آغازکردند مطمئنا براساس آئین نامه جدید مدرک آنها ارزیابی می شود .


بازگشت