ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارجی توسط وزارت علوم
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

اخبار سایت آفرند

ضوابط ومقررات عمومی ارزشيابی مدارک تحصيلی خارجی


ماده 1: در اين مجموعه، واژه ها و عبارات زير به جای مفاهيم مشروح مربوط به کار می روند:

1-1- مؤسسه: هر يک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.

1-2- ارزشيابی: تعيين ارزش علمی مدارک تحصيلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ يکـــی از مقاطع رسمی مورد تاييد وزارت متبوع.

1-3- اعتبارسنجی: تعيين اعتبار علمی مؤسسات خارجی.

1-4- طول تحصيل: زمان متعارف برای تکميل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری که به ترتيب دو، چهار، دو و سه سال در نظر گرفته می شود.

1-5- تحصيلات حضوری: تحصيلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحـصـيل (به استناد گذرنامه) بـيـش ازدو سوم طول تحصيل باشد.

1-6- تحصيلات نيمه حضوری: تحصيلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحصيــل (به استناد گذرنامه)بين يک سوم الی دو سوم طول تحصيل باشد.

1-7- تحصيلات غيرحضوری: به تحصيلاتی اطلاق می شود که در نظام های آموزشی از قـبـيـل: مکاتبه ای1، از راه دور2، مجازی3، الکترونيکی4، مبتنی بر اينترنت 5 و مانند آنهاانجام شده باشد. ضمناً تحصيلات با مدت حضور کمتر از يک سوم طول تحصيل (به استناد گذرنامه) نيز غيرحضوری تلقـی می گردد.

ماده 2: اعتبار علمی مؤسسات (و نيز شعب آنان در ساير کشورها) بر مبنای نظر "مرجع قانونی ذيربط" در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی ادارة کل امور دانش آموختگان تعيين می گردد.

ماده 3: ارزشيابی مدارک تحصيلی خارجی تحت سه عنوان "حضوری"، "نـيـمــه حـضــوری" و "غيرحضوری" انجام می شود. ذکر نظام آموزشی برای تحصيلات "نيمه حـضـــوری" و "غيرحضوری" در ارزشنامه ضروری است.

مـاده 4: مدارک تحصيلی با توجه به مدارک پيش نياز به شرح ذيل ارزشيابی می شوند.

4-1- مدارک تحصيلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک ديپلم رسمی دوره متوسطه قابــل ارزشيابی خواهند بود.

4-2- مدارک تحصيلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد يا دکتری از مؤسسات معتبر که مستقيماً و بدون اخذ مدارک تحصيلی قبلی اخذ شده اند بر اساس نظر مدير کل امــور دانش آموختگان، کميسيون و يا شورای ارزشيابی و با توجه به نظام آموزشی متعارف در مؤسسه محل تحصيل، فاصله زمانی شروع به تحصيل تا فراغت از تحصيل و در صورت لزوم با ارزيابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای قابل ارزشيابی خواهند بود.

4-3- در مورد آندسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و يــــــا معادل، از مؤسسات معتبر مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشيابی است.

ماده 5: مدارک تحصيلی مربوط به برخی رشته های هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نيز از سوی مؤسسه محل تحصيل به دانشجويان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصويب شورای ارزشيابی خواهد رسيد به مأخذ يکی از مقاطع رسمی با قيـد واژة "حرفه ای" قابل ارزشيابی خواهد بود.

ماده 6: حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسی و بالاتر که قبلاً ارزشيابی شده اند، در صورتتکميل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دريافت مدرک نهائی و يا کسب حداقل هشتاددرصد نـمـره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذير است.

6-1- حذف واژه "معادل"آن دسته از مدارک تحصيلات خارجی کـــه قـبــلاً بـه مــأخـــــذ "معادل کارشناسی" ارزشيابی شده حسب درخواست متقاضی با رعايـت دو شرط زيـــــر نيز قابل بررسی است.

- مدرک مورد نظر در سطح کارشناسی باشد.

- طول دوره حداقل چهار سال باشد.

ماده 7: تحصيلات ناتمام حسب ضوابط آموزشی مؤسسه محل تحصيل به صورت ذيل قابل ارزشـيـابـــــــیخواهد بود.

7-1- تحصيلات ناتمام دوره های کارشناسی، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد واحدهای درسی يا معادل آن در نظام آموزشی سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــی" قابل ارزشيابی است.

7-2- تحصيلات ناتمام دوره های" کارشناسی ارشد پيوسته " چنانچه متقاضـی دروس لازم درسطح کارشناسی را گذارنده باشد در صورت تاييد کميسيون و شورا حداکثر بــه مــأخـــذ"کارشناسی" قابل ارزشيابی است.

ماده 8: ارزشيابی مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصيل، نظام آموزشی، طول و کيفيّت تحصيل، می تواند حسب نظر مديرکل،کميسيون و يا شورای ارزشيابی از طريق ارزيابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعيه، بررسی پايان نامه و رساله، درخواست مقاله و يا بررسی نتايج عملی و قابليتهـــای حرفه ای) صورت پذيرد.

ماده 9: مدارک تحصيلات خارجی درچارچوب مقاطع رسمـــــی داخــــــل کـشــــور ارزشـيابــــــی می شـــود.کميسيون های ارزشيابی در تعيين عنوان رشته تحصيلی، رشته و گرايش تحصيلات پيشين را نيز مد نظر قــرار می دهند.

ماده 10: مدارک رشته های مرتبط با "زبان و ادبيات فارسی" از کلیه دانشگاه های خارجی کخ مورد تایید وزارت متبوع باشند با بررسی کیفی برابر ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی قابل بررسی و ارزشيابی می باشد.

ماده 11: ارزشیابی مدارک "زبان خارجی ثالث" بنابه تشخیص کمیسیون و با بررسی کیفی انجام می گردد.

ماده 12: مدارک دوره های شش ساله تحصيل (MVM6 ) در صورت ارايه پايان نامـــه و گذراندن 220 واحد، "دکــتـــــرایعمومي حرفه ای دامپزشکی" و بدون ارايه پايان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشيابی می گــــــردد.

ضمناً مدارک دوره های پنج ساله دامپزشکی با ارايه پايان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشيابی می شود.

ماده 13: مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتری و درغير اينصورت با ارائه حداقل يک مقاله کامل (Full Paper) در زمينه رشته تحصیلی، که متقاضی مولف اصلی آن بوده و در نشريات معتبر دارای نمايه (Index) بين المللی چاپ شده باشد، به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشيابی خواهد بود.

ماده 14: برای ارزشيابی، ارائه مدارک مندرج در تقاضانامه7 و تکميل کاربرگه های8 مربوط الزامی است.

ماده 15: هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض در رابطه با عناوين اعطايی در ارزشيابی، صرفاً تا يک سال پس از صدور گواهی قابل بررسی است. صدور ارزشنامه طی اين مدت منوط به امضای تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت کتبی متقاضی با رای صادره و نيز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی) خواهد بود. بديهی است پس از صدور ارزشنامه هيچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.بازگشت