دانشگاههای خارجی فاقد اعتبار

وزارت علوم خواستار برخورد با تبلیغات دانشگاههای خارجی فاقد اعتبار در رسانه ها شد

اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم براي جلوگيري از سردرگمي متقاضيان ادامه تحصيل، خواستار برخورد قانوني با تبليغات و انعكاس خبري دانشگاههاي خارجي فاقد اعتبار در رسانه‌ها شد. به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر محمد جواد يزدان پناه مدير كل امور دانش آموختگان اين وزارتخانه در خصوص اين نوع تبليغات اظهار داشت: برخي مؤسسات با همكاري بعضي از دانشگاههاي فاقد اعتبار خارجي و بدون اخذ مجوز از دفتر گسترش آموزش عالي، ضمن برگزاري دوره‌هاي تحصيلي در داخل كشور و يا پذيرش دانشجو مبادرت به معرفي و تبليغ فعاليت‌هاي خود در رسانه‌ها مي نمايند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار اتخاذ تدابيري شد تا رسانه‌ها صرفاً با تأييديه وزارت علوم مجاز به انعكاس تبليغات حوزه آموزش عالي باشند.بازگشت